Untitled Document

在這裡加入經文或勉勵的說話

~ 最新近況 ~

加修入將會舉辦的活動, 日期;

                   

 

~ 活動花絮 ~

(可加入已完成的活動, 圖片, 文字說明, 活動日期)
                                         

~ 連結 ~
(可加入有參考價值, 有用, 對成員有幫助的資訊網址)

例如 :  香港聖經公會

~ 下載 ~
(可加入供會員下載的資料, 表格, 報名表, 輪值表等)
1.

 

~ 其他 ~

 

     
青少年暑期在線營會

青少年區: 組隊參與CAMP ANYWHERE 青少年在線營會 (G-POWER)  日期: 13-15/8(星期五至星期日) 對象:...

夏日大步走2021~兒童暑期聖經班

【Big Big Hero 大作戰】開始報名喇! 網上報名 :

慈愛堂教會聚會最新安排

主日崇拜及聚會最新安排: 主日崇拜恢復局部實體聚會(限人數),請肢體務必在「網上報名表」登記,並預早到...