Untitled Document

在這裡加入經文或勉勵的說話

~ 最新近況 ~

加修入將會舉辦的活動, 日期;

                   

 

~ 活動花絮 ~

(可加入已完成的活動, 圖片, 文字說明, 活動日期)
                                         

~ 連結 ~
(可加入有參考價值, 有用, 對成員有幫助的資訊網址)

例如 :  香港聖經公會

~ 下載 ~
(可加入供會員下載的資料, 表格, 報名表, 輪值表等)
1.

 

~ 其他 ~

 

     
慈愛堂教會聚會最新安排

2021-08-19 經董執商討,根據教會大部分恆常參與聚會的肢體已打第一針疫苗,因此決定由本週22/8起開放聚會人...